buddhamander 004I redrew him according to my archetypes from yesterday.